pro_1

தயாரிப்புகள்

ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சி1 ஆகியவற்றிற்கான பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் அலாரம் நினைவூட்டலுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் கவுண்டிங் ஜம்ப் ரோப் ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சி2 ஆகியவற்றிற்கான பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் அலாரம் நினைவூட்டலுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் கவுண்டிங் ஜம்ப் ரோப் ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சி 3 க்கான பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் அலாரம் நினைவூட்டலுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் கவுண்டிங் ஜம்ப் ரோப் ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சி4 ஆகியவற்றிற்கான பந்து தாங்கு உருளைகள் மற்றும் அலாரம் நினைவூட்டலுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் கவுண்டிங் ஜம்ப் ரோப் ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சிக்கான அலாரம் நினைவூட்டல் மற்றும் பந்து தாங்கு உருளைகளுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் எண்ணும் ஜம்ப் கயிறு5

ஃபிட்னஸ், கிராஸ்ஃபிட், உடற்பயிற்சிக்கான அலாரம் நினைவூட்டல் மற்றும் பந்து தாங்கு உருளைகளுடன் சரிசெய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் கவுண்டிங் ஜம்ப் ரோப்